kernereferat121212

Referat

Kernegruppemøde onsdag d. 12/12-12 kl 19-22 i Svalerne

1. Valg af ordstyrer og referent


Ordstyrer: Stefan. Referent: Martin

2. Godkendelse af dagsorden


Ekstra punkter er blot ting til Evt.

3. Referat fra sidste medlemsmøde


De, der har påtaget sig opgaver ifm. at få udfyldt vagtplanen bedre, skal tage sig af dem, som besluttet på medlemsmødet (forelagt som ideer). Se referat fra mødet.

En person (formanden?) skal fremover sørge for at vi har referatet med til mødet.

4. Opfølgning fra sidst


Retningslinjer for brug af hjemmeside og facebook v. Line.:
(jf. dokument fra Line med forslag til retningslinier - udleveret på mødet). Beslutning: Lines forslag vedtages. Ift. til opslagstavlen vedtages "alternativ nr. 3".

5. 3. punkter v. Jørn


1. Kontakt og opfølgning til Fødevarestyrelsen.

Jørn har skrevet til fødevarestyrelsen om flytning.

Lisbet skal bedes tage kontrolrapporter med ned i butikken. De skal være dernede samlet.

Vi skal finde en ansvarlig, der kan varetage rollen som kontaktperson til Fødevarestyrelsen. Denne person skal have følgende opgaver (der evt. naturligvis kan bruges til at dække de famøse "3 timer"):
- Holde styr på kontrolrapporter
- Videreformidling af påbud mv.
- Opdatering af egenkontrol
- Være kontaktperson
- Sørge for løbende opdatering og indsendelse af øko-kontrolrapporter

Martin poster det på de officielle sider. Henvendelse sker også til Martin.

2. Vi har meget most der SKAL sælges inden jul.

(Det er af hensyn til fødevarestyrelsen). Beslutning: Det sælges til 10 kr. på onsdag. d. 19. Desuden får indkøb besked, så de kan forholde sig til det i fremtiden. Desuden laves der efter evne æbleglögg samme onsdag.

3. Flere aktive medlemmer af Svalerne har meldt sig ind, skal de også arbejde 3 timer/måned i vores forening?

Beslutning: Svalernes frivillige kan ikke få gratis poser uden at lægge 3 timers arbejde. Dvs. på lige vilkår med alle andre medlemmer.

6. Fremlæggelse af forslag til vedtægtsændringer. v. Line. 30 minutter


Line har fremlagt forslag til vedtægtsændringer (uddelt på mødet). Det er gennemgået og der er blevet kommenteret mv. Line har noteret rettelser og laver et nyt forslag til orientering på kommende medlemsmøde og med endelig beslutning (før generalforsamlingens endelige ord) på næste kernemøde.

Birgitte fra butiksgruppen skal desuden tjekke vedtægterne, da det vides, at hun har kendskab til foreningsregler (særligt mhp. tegningsregler og om gamle vedtægter skal gemmes).

7. Forslag til online betalingssystem?


Vellykket onlinebetalingsmøde. Webgruppen laver webshop. Beslutning: Kernegruppen ønsker at webshop tages i brug . også selvom der i en overgangsfase stadig skal bruges døgnboks til at håndtere kontanter fra indmeldelse og løssalgsvarer. Webgruppen skal være klar over denne beslutning! Forhåbentligt vil alle kontanter på sigt kunne fjernes fra butikken.

8. Poser. v. ?


Beslutning: Mette D (butik) skal give en opdatering om dette på næste kernemøde ellers tages andre ideer op igen (Ruben har køreklar løsning).

9. Opdatering af arbejdsgrupper. v. Martin


Punktet tages op på næste kernemøde, da for mange repræsentanter ikke er dukket op. DERFOR alle aktive arbejdsgrupper skal sende en repræsentant til næste kernegruppemøde 20. februar 2013.

10. Nyt fra grupperne


Ingenting

11. Juleferie-lukning ?


Er meddelt på sidste medlemsmøde. Det skal også meldes ud i nyhedsbrevet.

12. Evt.


Pete har fået info til nyhedsmail
Line vil tage sig af deltagelse i Odense Bæredygtighedspris
Stefan og Jukke vil arbejde på at lave et lille bibliotek el.lign til butikken.
Pete skal til næste indkaldelse bede om at folk melder afbud/finder anden repræsentant, hvis de ikke kan deltage i kernemøde. Næste møde er 20. februar.

13. Cadeau


mange! :)